Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas

   Vadovaujantis aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-762  ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.      Su projektu galima susipažinti Akmenės rajono savivaldybėje (L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė) bei Valstybinės […]

Skaityti daugiau

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 17MI-KS-20-1-01847-PR001 „VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS KURŠĖNŲ REGIONINIO PADALINIO MEŠKUIČIŲ GIRININKIJOS MAZIRLOVIO MIŠKO KELIO STATYBA“

VĮ Valstybinių miškų urėdija įgyvendina projektą Nr. 17MI-KS-20-1-01847-PR001 „VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninio padalinio Meškuičių girininkijos Mazirlovio miško kelio statyba“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Projektui įgyvendinti yra skirta 80 436 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 68 370,60 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 12 065,40 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. Paramos gavėjo – VĮ Valstybinių miškų urėdijos – įnašas – 20 110 Eur arba 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. birželio 1 d.

 

Skaityti daugiau

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 21ZP-KP-20-1-05032-PR001 „VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS STICHINIŲ NELAIMIŲ PAŽEISTŲ MIŠKŲ ATKŪRIMAS“

VĮ Valstybinių miškų urėdija įgyvendina projektą Nr. 21ZP-KP-20-1-05032-PR001 „VĮ Valstybinių miškų urėdijos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo  gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Projektui įgyvendinti yra skirta  58 037 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 49 331,45 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 8705,55 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. kovo 1 d.

Skaityti daugiau

Informacinis pranešimas apie rengiamą supaprastintą statybos projektą

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamu rengti Lyduvėnų geležinkelio tilto vakarinės pusės prieigų (žemės sklypų kad. Nr. 7233/1:103 ir kad. Nr. 7233/1:80 ribose) pritaikymo lankytojams supaprastintu statybos projektu. Projekto rengėjas – Projektuotoja Jolanta Raginienė, S. Skapo g. 3-4, LT-01122 Vilnius. Projekto vadovas – Aurimas Vengris, tel. +370 655 53245, el. p. avengris@gmail.com. Su rengiamo projekto sprendiniais galima […]

Skaityti daugiau

Informacija apie Utenos apskrities miškų tvarkymo schemos rengimą

Rengiamas Utenos apskrities miškų tvarkymo schemos keitimas. Specialiojo teritorijų planavimo dokumento organizatorius – Aplinkos ministerija, rengėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija.   Utenos apskrities miškų tvarkymo schemos sprendiniais bus siekiama nustatyti bendrąją miško žemių naudojimo politiką, sudaryti sąlygas darniai miškų ūkio vystymo ir miško naudojimo politikai įgyvendinti ne trumpesniam kaip 20 metų strateginiam laikotarpiui, atsižvelgiant […]

Skaityti daugiau

Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamais rengti Ignalinos ir Švenčionėlių vidinės miškotvarkos projektais

Baigiami rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Ignalinos ir Švenčionėlių regioninių padalinių administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektai. Visi norintieji gali susipažinti su šiais projektais, sudalyvauti viešuose susirinkimuose ir pateikti pastabas bei siūlymus. Pastabas ir siūlymus projektų rengėjams bus galima teikti visą projekto laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Skaityti daugiau

Dėl Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos projekto konsultavimosi ir supažindinimo procedūrų

   Informuojame, kad vadovaujantis planavimo organizatoriaus – Aplinkos ministerijos 2020-09-24 raštu Nr. (66)-D8(E)-5273 „Dėl Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos projekto konsultavimosi ir supažindinimo procedūrų“, yra nukeliamos Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemos projekto konsultavimosi ir supažindinimo procedūros, numatytos š. m. rugsėjo 28-30 dienomis, ir baigiamasis susirinkimas – konferencija, numatyta š. m. spalio 12 d. Apie naują […]

Skaityti daugiau

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.4.1.-APVA-V-017-01-0006 „VĮ DUBRAVOS EKSPERIMENTINĖS-MOKOMOSIOS MIŠKŲ URĖDIJOS ARBORETUMO ATNAUJINIMAS“

Projektas Nr. 05.4.1.-APVA-V-017-01-0006 „VĮ Dubravos eksperimentinės-mokomosios miškų urėdijos arboretumo atnaujinimas“ finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 134.400 EUR. Numatoma Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020-12-31.

 

Skaityti daugiau

Kviečiame visuomenę dalyvauti svarstant Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schemą

Aplinkos ministerijos užsakymu rengiama Panevėžio apskrities miškų tvarkymo schema, su kuria galima susipažinti nuo 2020 m. liepos 28 d. iki 2020 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-19-468), o nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki 2020 m. rugsėjo 28 d. schemos rengėjo bei planavimo organizatoriaus internetiniuose tinklalapiuose ir savivaldybėse

Skaityti daugiau