Įmonės veiklos sritys

Miškotvarka. Miškotvarka – tai miškų ūkio planavimo sistema, apimanti miškų inventorizaciją ir apskaitą, miškų būklės, naudojimo ir ūkinės veiklos analizę, miškų ūkio organizavimo ir plėtros projektų rengimą. Vienas pagrindinių miškotvarkos tikslų – užtikrinti tvarų brandžių medynų išteklių naudojimą pagal jų rūšinę ir amžiaus struktūrą. Ūkiniuose miškuose sumažinti perbrendusių medynų plotus, kurie sukelia neišvengiamus medienos, todėl ir pajamų, nuostolius valstybei. Šiuo metu miško inventorizacijos periodiškumas Įmonėje yra 10 metų, tačiau pagal parengtą planą palaipsniui pereinama prie nepertraukiamos miško inventorizacijos, atliktų ūkinių priemonių kontrolės ir apskaitos. Šį procesą planuojama užbaigti 2027 metais.

 

Miško įveisimas, atkūrimas ir priežiūra. Pagrindinis šios veiklos tikslas yra išsaugoti ir gausinti Lietuvos miškus ir jų išteklius, taip pat užtikrinti racionalų Lietuvos miško išteklių naudojimą ir didinti medynų produktyvumą. Tai neatsiejama VĮ VMU veiklos ir ūkininkavimo miškuose ciklo dalis. Įmonė taiko darnaus ūkininkavimo miškuose principus, atkuria visus iškirstus miško plotus bei įveisia naujus. Miškams atkurti ir įveisti reikalingi sodmenys yra užauginami VĮ VMU valdomuose medelynuose.

 

Miško sodmenų užauginimas. 2020 m. Lietuvoje veikė 23 VĮ VMU medelynai ir VĮ VMU Raudondvario dekoratyvinių sodmenų medelynas. Lietuvoje vykdoma VĮ VMU medelynų veiklos optimizavimo programa, kurios tikslas yra optimizuoti medelynų skaičių ir infrastruktūrą, pagerinti medelynų tvarkymą, priežiūrą, išauginamų sodmenų kokybę, kryptingai diegti naujas miško sodmenų technologijas. Planuojama, kad vykdant medelynų veiklos optimizavimo programą, iki 2025 m. Įmonės medelynų skaičius bus sumažintas iki 13 perspektyvių ir konteinerizuotų medelynų, taip pat turėtų būti išlaikomas Raudondvario dekoratyvinių sodmenų medelynas.

 

Medienos ruoša ir prekyba. Medienos ruoša – tai medžių kirtimas, nukirstų medžių stiebų genėjimas, stiebų skersavimas į medienos sortimentus, žaliavinės medienos sortimentų ir miško kirtimų liekanų išvežimas iš kirtavietės ir jų sukrovimas į rietuves/krūvas  medienos sandėlyje, vadovaujantis FSC® (Forest Stewardship Council) ir ES Medienos reglamento Nr.995/2010 (LegalSource standarto) standartų reikalavimų principais. Žaliavinės medienos pardavimai – pagrindinis VĮ VMU pajamų šaltinis. Įmonės pajamos yra tiesiogiai priklausomos nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatomos miško kirtimų normos.

 

VĮ VMU Vyriausybės nustatyta tvarka didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje parduoda žaliavinę medieną ir miško kirtimo liekanas. Pagrindinė VĮ VMU medienos prekybos platforma yra UAB „Baltpool“ administruojama Elektroninė medienos pardavimų sistema. VĮ VMU teikia UAB „Baltpool“ informaciją apie žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pardavimo aukcionuose parduodamus žaliavinės medienos sortimentus, miško kirtimo liekanas ir pardavimo sąlygas elektroninėje erdvėje. Elektroninėje medienos pardavimų sistemoje priimami žaliavinės medienos ir miško kirtimo liekanų pirkėjų pasiūlymai, vykdomi didmeninio medienos pardavimo aukcionai bei publikuojami aukcionų rezultatai.

 

Sanitarinė miško apsauga ir apsauga nuo gaisrų. Vadovaujantis Lietuvos Repsublikos miškų įstatymu, Įmonė organizuoja bendros valstybinės priešgaisrinių priemonių sistemos įgyvendinimą ir palaikymą visuose šalies miškuose nepaisant jų nuosavybės formos. Pagal šią sistemą vykdomas miško gaisrų kilimo vietų stebėjimas, miško gaisrų gesinimas. Taip pat VĮ VMU vykdo gaisrų prevenciją – miškuose yra atnaujinamos mineralizuotos juostos, įrengiami priešgaisriniai keliai, vandens paėmimo telkiniai, vykdoma švietėjiška veikla. Įmonė užtikrina sanitarinę miško apsaugą, laukinės gyvūnijos apsaugą, miško apsaugą nuo žmonių daromų neteisėtų veiksmų bei įvairių prevencinių priemonių įgyvendinimą valdomuose miškuose.

 

Miško kelių priežiūra. VĮ VMU, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, vykdo visų miško kelių, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, priežiūros ir  taisymo (remonto) darbus: prižiūri apie 36,6 tūkst. km miško kelių.

 

Rekreacinių objektų įrengimas ir priežiūra. VĮ VMU vykdo rekreacinių objektų valdomuose miškuose statybą, steigimą, rekonstravimą, priežiūrą, atnaujinimą ir likvidavimą. 2020 metais Įmonė valdė 1441 rekreacinį objektą.

 

Gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimas, rūšių ir buveinių apsauga. Gamtotvarkos priemonės – tai aktyvūs veiksmai, skirti palaikyti ar atkurti saugomų rūšių buveines ar kitas saugomas natūralias buveines. Biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimai skirti miškuose augančių uogienojų ir vaistinių augalų apšvietimo sąlygų reguliavimui, saugomų rūšių ir (arba) Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių ir jų buveinių sąlygoms pagerinti, Europos bendrijos svarbos buveinėms atkurti arba joms būdingai miško struktūrai palaikyti, medžiojamųjų gyvūnų mitybos sąlygoms pagerinti, vandens telkinių pakrančių apaugimo reguliavimui, pelkių, smėlynų ir kitų plotų saugojimui nuo apaugimo sumedėjusia augalija ir kitoms gamtotvarkos priemonėms, numatytoms gamtotvarkos, saugomų teritorijų tvarkymo, saugomų rūšių apsaugos, invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planuose, projektuose ar medžioklės tvarkos projektuose ir integruotoms į vidinės miškotvarkos projektus.

 

Kitos veiklos. VĮ VMU prižiūri ir eksploatuoja profesionalios medžioklės plotus, kuriuose įgyvendinamos specialios medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausinimo priemonės ir plėtojamas medžioklės turizmas. Įmonė prižiūri ir medžiokles organizuoja 18 profesionalios medžioklės ploto vienetų (12 regioninių padalinių), kurie užima daugiau kaip 135 tūkst. hektarų bendrą plotą.

 

Pagal atskirus susitarimus Įmonė taip pat teikia žaliavinės medienos pristatymo į pirkėjo sandėlį paslaugą.