IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 17MI-KS-20-1-01847-PR001 „VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS KURŠĖNŲ REGIONINIO PADALINIO MEŠKUIČIŲ GIRININKIJOS MAZIRLOVIO MIŠKO KELIO STATYBA“

ES projektai

   VĮ Valstybinių miškų urėdija įgyvendina projektą Nr. 17MI-KS-20-1-01847-PR001 „VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kuršėnų regioninio padalinio Meškuičių girininkijos Mazirlovio miško kelio statyba“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Projektui įgyvendinti yra skirta 80 436 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 68 370,60 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 12 065,40 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. Paramos gavėjo – VĮ Valstybinių miškų urėdijos – įnašas – 20 110 Eur arba 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. birželio 1 d.

 

   Projektas vykdomas VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomuose valstybinės reikšmės miško plotuose, esančiuose Šiaulių rajono, Meškuičių sen., Tamošiūnų kaime. Kuršėnų regioninio padalinio Meškuičių girininkijos Mazirlovio miške vyrauja L ir U hidrotopo augavietės. Dėl nepakankamo kelių tinklo sudėtinga atlikti miškų priežiūros, medienos gamybos ir miškų sanitarinės bei miškų apsaugos darbus. Įrengus naują kelią, bus skatinamas tvarus miškų valdymas, padidintas miškų perspektyvumas, užtikrintos galimybės bet kuriomis sąlygomis vykdyti būtinas ūkines ir miško apsaugines priemones prie kelio esančiuose miškuose. Ypač reikšmingas kelias užsidegus miškui, nes operatyviai lokalizavus gaisrus, sumažinama žala miškams. Projektas vykdomas IV miškų grupės (ūkiniame) miške.

 

   Siekiant pagerinti miško naudojimą ir apsaugą, 2019 metais atliktas techninis darbo projektas, kuriuo suprojektuota naujo kelio statyba Meškuičių girininkijos 73, 74, 77, 78 ir 83 kvartaluose. Bendras kelio ilgis 1700 m, važiuojamosios kelio dalies plotis 4,5 m. Suprojektuotas kelias su žvyro danga. Kelias statomas šlapiose (L ir U) augavietėse, todėl suprojektuoti kelio sausinamieji rezervai, pralaidos, nuovažos. Pastatytu keliu galės nemokamai naudotis privačių miškų savininkai, kurių miškai ribojasi su statomu keliu.