IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 21ZP-KP-20-1-05032-PR001 „VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS STICHINIŲ NELAIMIŲ PAŽEISTŲ MIŠKŲ ATKŪRIMAS“

ES projektai

   

   VĮ Valstybinių miškų urėdija įgyvendina projektą Nr. 21ZP-KP-20-1-05032-PR001 „VĮ Valstybinių miškų urėdijos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo  gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“. Projektui įgyvendinti yra skirta  58 037 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 49 331,45 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 8705,55 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. Planuojama projekto pabaiga – 2021 m. kovo 1 d.

 

   VĮ Valstybinių miškų urėdijos 5-iuose regioniniuose padaliniuose (Anykščių, Joniškio, Kuršėnų, Panevėžio ir Radviliškio) 2018-2019 metais įvairūs abiotiniai veiksniai, ligos ir miško kenkėjai pažeidė bei sunaikino konkrečius miško plotus. Visi šie stichinių nelaimių pažeisti miško plotai – ne mažesni kaip 0,5 ha dydžio, juose pažeisti medžiai sudarė 20 proc. ir daugiau. Kadangi šiuose plotuose pažeisti medžiai nebegalėjo augti, jie 2018-2019 metais buvo iškirsti plynaisiais sanitariniais miško kirtimais. Iškirstų medynų vietoje reikalinga mišką atkurti.

 

   Miško plotai atkurti 2020 m. pavasarį, paruošus dirvą ir pasodinus įvairių medžių rūšių sodmenis. Želdinimui panaudoti sodmenys, užauginti VĮ Valstybinių miškų urėdijos valstybiniuose miško medelynuose. Atkūrus mišką, numatoma miško želdinius prižiūrėti: šalinti pasodintus medelius stelbiančias žoles ir menkaverčių krūmų bei medelių atžalas.

 

   Projekto tikslas – stichinių nelaimių pažeistuose ir plynai iškirstuose miško plotuose atkurti mišką. Sodinamos medžių rūšys, atitinkančios augavietės sąlygas, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais. Pasodintuose želdiniuose susiformuos miško aplinka, bus išsaugota biologinė įvairovė, išvengta dirvožemio degradacijos, atkurtos miško funkcijos ir ekosistemos. Atkurti miško plotai bus aukštos gamtinės vertės, prisidės prie anglies dvideginio absorbavimo. Atkurti miškai vėl leis naudoti miško išteklius visuomenei.

 

Įgyvendinant projektą, 2020 metais atkurti šie stichinių nelaimių pažeisti miško plotai (iš viso 22,4 ha):

  1. Anykščių regioninio padalinio Dubingių girininkijos kv. Nr. 8, skl. Nr. 10, 16, plotas 4,0 ha.
  2. Anykščių regioninio padalinio Kavarsko girininkijos kv. Nr. 565, skl. Nr. 25, plotas 0,7 ha.
  3. Joniškio regioninio padalinio Satkūnų girininkijos kv. Nr. 9, skl. Nr. 12, plotas 1,4 ha.
  4. Joniškio regioninio padalinio Gedžiūnų girininkijos kv. Nr. 47, skl. Nr. 16, plotas 0,7 ha.
  5. Joniškio regioninio padalinio Linkuvos girininkijos kv. Nr. 135, skl. Nr. 2, plotas 1,8 ha.
  6. Kuršėnų regioninio padalinio Lukšių girininkijos kv. Nr. 34, skl. Nr. 27, plotas 2,3 ha.
  7. Panevėžio regioninio padalinio Pyvesos girininkijos kv. Nr. 11, skl. Nr. 6a, plotas 0,9 ha.
  8. Panevėžio regioninio padalinio Krekenavos girininkijos kv. Nr. 63, skl. Nr. 6, plotas 0,5 ha.
  9. Radviliškio regioninio padalinio Šeduvos girininkijos kv. Nr. 36, skl. Nr. 2, plotas 1,4 ha.
  10. Radviliškio regioninio padalinio Šeduvos girininkijos kv. Nr. 62, skl. Nr. 3, 8-10, 15-16, plotas 8,7 ha.