IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.1.1-AVA-V-004-01-0008 „PRIEŠGAISRINIŲ AUTOMOBILIŲ IR GAISRŲ GESINIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS“

   

 

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0008 „Priešgaisrinių automobilių ir gaisrų gesinimo įrangos įsigijimas“ finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ lėšomis. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 2 076 245,58 EUR. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma 2021-06-30.

 

Kiekvienais metais miškai nukenčia nuo biotinių, abiotinių  ir antropogeninių  veiksnių. Daug žalos miškams padaro gaisrai. 2010-2019 m. laikotarpiu, miško gaisrų skaičius Lietuvoje svyravo nuo 80 iki 280 gaisrų per metus (vidutiniškai apie 180 gaisrų per metus), kurių paveiktas miško plotas vidutiniškai sudarė apie 98 hektarus.

 

Viena iš problemų, su kuria susiduria priešgaisrinės apsaugos sistemą Lietuvoje prižiūrinčios įstaigos – pasenusi įranga, dėl kurios nėra užtikrinamas efektyvus ir greitas gaisro šaltinio aptikimas bei gaisro užgesinimas, dėl to didėja išdegusio miško plotas. Gaisrų metu sunaikinami vertingi medynai, žoliniai augalai, smulkioji fauna ir flora, pakeičiama dirvožemio struktūra, teršiamas oras, sunaikinami estetinio pobūdžio elementai. Todėl labai svarbus operatyvus ir greitas reagavimas gavus pranešimą apie kilusį gaisrą.

 

Atsižvelgiant į tai, inicijuotas projektas, pagal kurį atliekamos investicijos į priešgaisrinių automobilių ir gaisrų gesinimo įrangos įsigijimą, siekiant užtikrinti efektyvią priešgaisrinės miško apsaugos sistemą Lietuvoje.

 

Įgyvendinus projektą bus sudaryta galimybė greitai sustabdyti gaisrų plitimą, į kilusius gaisrus bus reaguojama greičiau, todėl bus sumažinamas išdegusio miško plotas, mažiau užteršiama aplinka dėl gaisro metu išsiskiriančio CO2.

 

Vykdant projektą numatoma įsigyti 7 didelius, galinčius gabenti ne mažiau kaip 2 m³ vandens priešgaisrinius automobilius, skirtus gesinti plintantiems miško gaisrams. Šie automobiliai turi turėti padidintą pravažumą, kad galėtų iki gaisro vietos privažiuoti ne keliais, o dažnai sunkiai pravažiuojamais gruntais, tokiais kaip smėlis ir užpelkėjusios vietos. Priešgaisrinių automobilių techninės savybės turi užtikrinti patikimą privažiavimą iki gaisravietės, pakankamo vandens kiekio pristatymą, racionalų vandens naudojimą tam, kad besiplečiantys miško gaisrai netaptų nevaldoma stichine nelaime.

 

Taip pat įgyvendinant šį projektą 2020 metų vasario mėnesį įsigyti 23 lengvieji visureigiai, sukomplektuoti priešgaisriniais moduliais, turinčiais aukšto slėgio siurblius, kurie gali gabenti 0,3 m³ vandens. Šie visureigiai skirti operatyviam miško gaisro židinio vietos aptikimui ir pirminiam gesinimo pradėjimui. Siekiant, kad miško gaisrai kuo mažiau plėstųsi ir būtų kuo greičiau užgesinami, į galimo gaisro paiešką išvykstantys darbuotojai turėtų vežtis pačias efektyviausias gaisrų gesinimo priemones, kurios nemažintų jų mobilumo. Kaip parodė VMU ir kaimyninių šalių miškininkų patirtis, efektyviausia priemonė skubiai reaguoti į kilusį miško gaisrą ir jį nuslopinti iki išsiplėtimo yra visureigis su įrengtu priešgaisriniu moduliu, galintis gabenti 0,3-0,5 m³ vandens.

 

Įgyvendinus šį projektą bus prisidėta prie Lietuvos miškų ir jų išteklių išsaugojimo ir užtikrinta tinkama miškų apsauga nuo gaisrų išplitimo.