Korupcijos prevencija

KAS YRA KORUPCIJA?

   Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje  arba privačiajame sektoriuje, elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose ar įmonių vidaus taisyklėse nustatytų elgesio standartų, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant valstybės ar fizinių arba juridinių asmenų interesams, padarant žalos valstybei ar verslui.
   Korupcija – tai ne vien tik nusikaltimai, bet ir darbo drausmės pažeidimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant ar reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus. Korupcija laikytinas ir favorizmas bei nepotizmas skiriant darbuotojus į pareigas, įtakos pardavinėjimas ir prekyba palankiais sprendimais, neteisėtas lobizmas ir t.t.
  Korupcinio pobūdžio nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų padarymas užtraukia įmonių vadovams ir darbuotojams baudžiamąją, civilinę, administracinę ir drausminę atsakomybę. Dalyvavimo korupciniuose veiksmuose kaina gali būti labai didelė: baudos, kompensacijos už padarytą žalą, restitucija, atleidimas iš pareigų.
  Dėl korupcijos neefektyviai naudojamos valstybės ir įmonės lėšos, pasisavinamas turtas ar iššvaistomos lėšos, todėl nevyksta reikiamos reformos, mažėja įmonės pelnas ir pan. Sugadinta reputacija daro įtaką įmonės prestižui. Prarandamas pasitikėjimas tiek pačia įmone, tiek jos darbuotojais.
   Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad įmonės veikla būtų nešališka ir skaidri. VĮ Valstybinių miškų urėdija siekia sukurti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą, siekiant įmonės veiklos viešumo ir atvirumo, skaidrumo ir joje dirbančių asmenų antikorupcinio sąmoningumo didinimo.
   Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIV skyriuje), privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai, jei jis gavo neginčijamų duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą ir jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.
   Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.
   Specialiųjų tyrimų tarnybą parengė atmintinę, kurioje siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką bei parengė pranešimo formą.

 

Apie korupcijos atvejus praneškite:

  • VĮ Valstybinių miškų urėdijos pasitikėjimo telefonu (8 5) 243 26 00;
  • el. paštu: pasitikejimolinijavivmu.lt;
  • paštu, adresu: VĮ Valstybinių miškų urėdija, Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius. Ant voko reikia nurodyti, kad pranešimas skirtas „Pasitikėjimo linijai“.

   Jeigu pageidaujate sužinoti apie informacijos nagrinėjimo rezultatus, nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus. Informaciją nagrinėjantys darbuotojai galės su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes.

   DĖMESIO: tai nėra skubios pagalbos ar greitojo reagavimo pranešimų linija, todėl, norėdami išsikviesti pagalbą ar pranešti apie galimą nusikalstamą veiką, dėl kurios būtina reaguoti nedelsiant, prašome skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 arba kreiptis į artimiausią policijos padalinį.

   Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai. VĮ Valstybinių miškų urėdija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Dėkojame, kad pasitikite mumis ir nesate abejingi.