Privalomosios darbų normos

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nustato VĮ Valstybinių miškų urėdijai privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normas.
   Privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų nustatymo VĮ Valstybinių miškų urėdijai tvarką reglamentuoja Privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-133.
   Privalomosios darbų normos nustatomos einamiesiems metams pagrindiniams miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbams ir gamtotvarkos priemonėms miškuose įgyvendinti. Privalomųjų darbų normų vykdymas finansuojamas miškų urėdijos lėšomis, valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ir iš kitų finansavimo šaltinių.

2018 m. privalomųjų darbų normų vykdymo metinė ataskaita
2019 m. privalomųjų darbų normų vykdymo metinė ataskaita
2020 m. privalomųjų darbų normų vykdymo metinė ataskaita
2021 m. patvirtintos privalomosios darbų normos