Rengiami miškotvarkos projektai Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Panevėžio valstybiniams miškams

Vidinės miškotvarkos projektai

   Keturių VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių – Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Panevėžio – patikėjimo teise valdomiems valstybiniams miškams pradėti rengti vidinės miškotvarkos projektai. Pagal juos ateinantį dešimtmetį bus tvarkomi, naudojami, atkuriami ir saugomi šių regioninių padalinių miškai.
   Projektus rengia Valstybinių miškų urėdijos Miškotvarkos skyrius. Atlikus miško išteklių rodiklių analizę, jos rezultatai ir apskaičiuota miško naudojimo apimtis svarstoma Miškotvarkos mokslinėje techninėje taryboje. Regionų vidinės miškotvarkos projektai galioja dešimt metų nuo jų patvirtinimo.
   2018 m. lapkričio 22 d.  Kaune vykusiame Miškotvarkos mokslinės techninės tarybos posėdyje pristatyta miško ūkinės veiklos 2007-2017 m. analizė bei pateiktos rekomendacijos ateinančiam dešimtmečiui.
   „Miškų būklė valstybiniuose miškuose gerėja. Tai rodo augantis visų miškų ir brandžių medynų vidutinis tūris, mažėjančios sanitarinių kirtimų apimtys, mažėjantys neapaugę miško plotai ir didėjantis miškingumas“, – sako posėdžio pirmininkas, Valstybinės miškų tarnybos direktorius Albertas Kasperavičius.
   Pagal 2017 m. regioninių padalinių valstybinės miškų sklypinės inventorizacijos duomenis, palaipsniui didėja ir valstybinių miškų plotas. Valstybiniam miškui įveisti perduodama nenaudojama ir žemės ūkiui netinkama žemės ūkio paskirties žemė.
   „Brandžių medynų tūriai Biržų ir Kupiškio regioniniuose padaliniuose padidėjo nuo 29 iki 49 kub. m. /ha, Pakruojo ir Panevėžio regioniniuose padaliniuose jau 2008-2017 m. laikotarpiu pasiektas medynų tūris pagal pagrindinių kirtimų apskaitos duomenis, buvo 3-4 proc. didesnis už nustatytą 2017 m. sklypinės inventorizacijos metu“, – teigia Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai Alfredas Galaunė.
   Miškotvarkos mokslinė-techninė taryba pritarė VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų, Kupiškio, Pakruojo ir Panevėžio regioninių padalinių miško ūkinės veiklos 2007-2017 m. analizei ir pagrindinio ir tarpinio miško naudojimo metinėms apimtims 2019-2028 metų laikotarpiui.
   Miškotvarkos mokslinei techninei tarybai patvirtinus rodiklius, pilnai parengtas valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas bus pristatomas viešam svarstymui. Skelbimai apie parengtą projektą ir galimybę su juo susipažinti bus skelbiami interneto tinklalapyje www.vivmu.lt ir vietinėje spaudoje. Suinteresuoti asmenys galės teirautis apie projektą arba teikti savo pastabas ir pasiūlymus.
   Pasibaigus viešam svarstymui, valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas kartu su recenzija ir viešo svarstymo išvadomis ir pasiūlymais teikiamas derinti Valstybinei miškų tarnybai: tikrinamas suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, jų atitikimas teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose teritorijose ir kita. Atradus neatitikimų, atsižvelgiant į viešo svarstymo metu išsakytas pagrįstas pastabas ir siūlymus, kurie neprieštarauja teisės ir norminiams aktams, projektas gali būti grąžinamas taisyti.
   Galutinai suderintus valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus tvirtina LR Aplinkos ministras. Valstybinė miškų tarnyba registruoja valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus Valstybės miškų kadastre.
   Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektuose teikiama miško ūkinės veiklos bei miško išteklių rodiklių analizė, taip pat – ūkinių priemonių miško ištekliams naudoti, atkurti ir gerinti, projektavimas, įskaitant jaunuolynų ugdymą, sėklinių miško bazių plėtrą, sanitarinę ir priešgaisrinę miško apsaugą, miško kelių tiesimą, saugomų teritorijų ir rūšių apsaugos tvarkymo priemones, rekreacines ir socialines miško funkcijas.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.
   Šiuo metu vienas pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – sėkmingai užbaigti valstybinių miškų valdymo konsolidaciją, apjungti įmonės padalinių bendrąsias administracines funkcijas, centralizuoti miškininkystės, medienos ruošos ir prekybos funkcijas.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija

Unplash Inc. nuotrauka