Specialiųjų įpareigojimų vykdymas

Remiantis LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų nustatymo valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai“, VĮ VMU veiklos skirstomos į komercines veiklas ir specialiuosius įpareigojimus apimančias veiklas. Valstybinių miškų urėdija – daugiausiai specialiųjų įpareigojimų turinti valstybės valdoma įmonė.

 

VĮ Valstybinių miškų urėdijos vykdomų specialiųjų įsipareigojimų aprašymas

 

Miško kelių statyba, remontas, priežiūra: specialusis įpareigojimas

Funkcijos aprašymas: Miško kelių tiesimas, rekonstravimas, remontas ir priežiūra, darbų administravimo sąnaudos; Finansavimo šaltinis: dotacijos ir įmonės lėšos.

Teisės aktai reglamentuojantys funkcijos vykdymą: Funkcijos vykdymas yra tiesiogiai deleguotas urėdijai Miškų įstatymu: 5 straipsnio 4 dalies 3 punktas nustato, kad  miškų urėdija (urėdijos) atlieka šias valstybines funkcijas – Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja ir (ar) įgyvendina bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose.

 

Miškų priešgaisrinė apsauga: specialusis įpareigojimas

Funkcijos aprašymas: Miško priešgaisrinės apsaugos sąnaudos visų nuosavybės formų miškuose; Finansavimo šaltinis: dotacijos ir įmonės lėšos.

Teisės aktai reglamentuojantys funkcijos vykdymą: Funkcija miškų urėdijai tiesiogiai deleguota Miškų įstatymu:  5 straipsnio 5 dalies 2 punktas nustato, kad miškų urėdija (urėdijos) atlieka šias valstybines funkcijas: miškuose, nesvarbu, kokia yra jų nuosavybės forma, įgyvendina bendrą valstybinę miško priešgaisrinės apsaugos sistemą.

 

Miško sėklinės bazės priežiūra: specialusis įpareigojimas

Funkcijos aprašymas: Sėklinių miško medžių plantacijų ir bandomųjų želdinių įveisimas, jų priežiūra ir apsauga; Finansavimo šaltinis: dotacijos ir įmonės lėšos.

Teisės aktai reglamentuojantys funkcijos vykdymą: Funkcijai atlikti yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai – AM 2018-04-03 įsakymas Nr.D1-259 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos prioritetinių finansavimo krypčių nustatymo ir lėšų paskirstymo 2018-2020 metams patvirtinimo“. Be to, ši funkcija yra sudėtinė pagal Miškų įstatymą Valstybinių miškų urėdijai nustatomų privalomųjų darbų dalis: Miškų įstatymo  5 straipsnio 2 dalies 9 punktas nustato miškų urėdijai (urėdijoms) privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normas.

 

Naujų miškų įveisimas: specialusis įpareigojimas

Funkcijos aprašymas: Naujiems miškams įveisti skirtų iš Laisvos valstybinės žemės fondo perimtų žemės sklypų, o taip pat naudojimui perduotų miško sklypų formavimo, kadastro duomenų bylų sudarymo, registravimo, miškų įveisimo, priežiūros ir tvarkymo, veiklos administravimo sąnaudos, kol medynas pasieks 20 metų amžių; Finansavimo šaltinis: dotacijos ir įmonės lėšos.

 

Miškų pritaikymas rekreacijai: specialusis įpareigojimas

Funkcijos aprašymas: Rekreacinių objektų miškuose įrengimas, priežiūra ir tvarkymas, darbų administravimo sąnaudos; Finansavimo šaltinis: dotacijos ir įmonės lėšos.

 

Gamtotvarkos ir aplinkosaugos priemonių vykdymas: specialusis įpareigojimas

Funkcijos aprašymas: Gamtotvarkos ir aplinkosaugos priemonių miškuose įgyvendinimas, darbų administravimo sąnaudos; Finansavimo šaltinis: dotacijos ir įmonės lėšos.

 

Kitų naudotojų miškų priežiūra: specialusis įpareigojimas

Funkcijos aprašymas: Kitų naudotojų miškų (įskaitant rezervuotus nuosavybės teisių atkūrimui), priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbai; Finansavimo šaltinis: dotacijos ir įmonės lėšos.

Teisės aktai reglamentuojantys funkcijos vykdymą: Funkcijos atlikimas yra viešojo administravimo funkcija, o pačios atlikimo sąnaudos yra dengiamos kitų urėdijos vykdomų veiklų pajamomis.

 

Miestų miškų priežiūra: specialusis įpareigojimas

Funkcijos aprašymas: Miestų miškų, priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbai, darbų administravimo sąnaudos; Finansavimo šaltinis: dotacijos ir įmonės lėšos.

Teisės aktai reglamentuojantys funkcijos vykdymą: Visi miestų miškai vadovaujantis Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis priskiriami valstybinės reikšmės miškams. Reikšminga jų dalis vadovaujantis Miškų įstatymo 4 straipsnio 6 dalies nuostatomis Vyriausybės nutarimais perduodama valdyti patikėjimo teise miškų urėdijai. Kadangi komercinė veikla šiuose miškuose visiškai apribota, tai šių miškų tvarkymo ir priežiūros sąnaudos iš esmės finansuojamos kitų urėdijos veiklų pajamomis ir valstybės biudžeto asignavimais.

 

Nenukirsto miško pardavimas: specialusis įpareigojimas

Funkcijos aprašymas: Nenukirsto valstybinio miško malkinės medienos pardavimas gyventojams, nenukirsto valstybinio miško pardavimas su nuolaida asmenims nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių; Finansavimo šaltinis: įmonės lėšos.

Teisės aktai reglamentuojantys funkcijos vykdymą: Veikla numatyta ir vykdoma pagal LRV 2001 m. spalio 31 d. nutarimą Nr. 1286, kuriuo 26 p. pavedama AM patvirtinti nenukirsto miško kainas ir nustatyti pardavimo tvarką gyventojams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių.

 

Mokslo ir mokymo objektų priežiūra: specialusis įpareigojimas

Funkcijos aprašymas: Mokslo ir mokymo objektų, įskaitant muziejus, informacinius centrus, arboretumus, mokymo reikmėms skirtą infrastruktūrą, miškuose įrengimas ir priežiūra, darbų administravimo sąnaudos; Finansavimo šaltinis: dotacijos ir įmonės lėšos.

Teisės aktai reglamentuojantys funkcijos vykdymą: Veikla vykdoma pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. D1-1082 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo“.

 

SPEC. ĮPAREIGOJIMŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2020 METAIS (MLN. EUR)

Straipsnis

Naujų miškų įveisimas

Miško kelių statyba, remontas, priežiūra

Miškų priešgaisrinė apsauga

Gamtotvarkos ir aplinkosaugos priemonių vykdymas

Miškų pritaikymas rekreacijai

Miško sėklinink

Kitų naudotojų miškų priežiūra

Kiti specialieji įpareigojimai

Viso

Patirtos sąnaudos

1,32

9,89

3,69

0,75

0,70

0,22

0,43

0,19

17,19

Valstybės biudžeto asignavimai (dotacijos sąnaudoms)

-0,57

-6,15

-0,44

-0,08

-0,03

-0,03

0,00

-0,05

-7,35

Įmonės lėšomis finansuojamos sąnaudos

0,75

3,74

3,25

0,67

0,67

0,19

0,43

0,14

9,84