Teisinė informacija

Įstatymai

Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos kelių įstatymas

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas

 

Vyriausybės nutarimai

Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo

Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl valstybės ir savivaldybių ilgalaikio materialiojo turto nuomos

Dėl Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo

 

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo

Dėl Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo

Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Aplinkos ministro įsakymai

Dėl valstybės įmonių Alytaus, Anykščių, Biržų, Druskininkų, Dubravos eksperimentinės-mokomosios, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos mokomosios, Kėdainių, Kretingos, Kupiškio, Kuršėnų, Marijampolės, Mažeikių, Nemenčinės, Pakruojo, Panevėžio, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilutės, Švenčionėlių, Tauragės, Telšių, Tytuvėnų, Trakų, Ukmergės, Utenos, Valkininkų, Varėnos, Veisiejų, Vilniaus, Zarasų miškų urėdijų reorganizavimo

Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo

Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų

Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Miško sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo

Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo

Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Pagrindinių miško kirtimų normos nustatymo metodikos patvirtinimo

Dėl Miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo

Dėl bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų paskirstymo 2021-2023 metams patvirtinimo

Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo

Dėl Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarkos patvirtinimo

Dėl Valstybinių miškų pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo bei valstybinių miškų pareigūnų įgalinimų suteikimo

Dėl Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių patvirtinimo

Dėl Nenukirsto valstybinio miško skyrimo ir pardavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl 2021 metų pagrindinių ir tarpinių miško kirtimų normos valstybiniams miškų valdytojams patvirtinimo

 

VMU direktoriaus įsakymai

VMU Darbuotojų etikos kodeksas

Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai

VMU Dokumentų valdymo tvarkos aprašas

VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės

VMU Privatumo politika

VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose pagrindinių miško kirtimų biržių paskirstymo medienos ruošos rangovams tvarkos aprašas

VMU Lygių galimybių įgyvendinimo tvarkos aprašas

VMU Dovanų politika

VMU Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas

Vaizdo ir balso duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Valstybinių miškų urėdijoje taisyklės

Kriterijų, pagal kuriuos valstybinių miškų pareigūnų nustatyti administraciniai nusižengimai laikomi mažai pavojinga veika, nustatymo tvarkos aprašas

VMU Skaitmeninio radijo ryšio naudojimo tvarkos aprašas

 

Kiti teisės aktai

Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo

Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96

Dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, susijusių su valstybės įmone valstybinių miškų urėdija

VMU kolektyvinė sutartis

 

Teisės aktų projektai

Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai

Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai

Teisės aktų projektų archyvas