Ukmergės regioninis padalinys baigia įgyvendinti stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimo projektą

Naujienos

   Tuometė VĮ Ukmergės miškų urėdija 2017 m. vasario mėn. pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ paramos sutartį, pagal kurią pradėtas vykdyti projektas „VĮ Valstybinių miškų urėdijos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimas“.
   Dėl vėjovartų ir vėjalaužų 2016 metais plynais sanitariniais kirtimais buvo iškirstas 28,3 ha medynų plotas. Šių plotų atkūrimas vykdomas 2017 ir 2018 metais. Per 2017 metus buvo atkurta 17 ha pažeisto miško ploto, šių metų pavasarį atsodintas likęs 11,3 ha plotas. Vyraujantis atkūrimo būdas – mišrus. Pagal želdinių rūšinę sudėtį želdiniai pasiskirsto sekančiai: eglės želdiniai – 24,5 ha, ąžuolo – 0,9 ha, pušies – 0,8 ha, juodalksnio – 1,6 ha, beržo – 0,5 ha.
   Pagal su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos sudarytą paramos sutartį už miško atkūrimą pažeistuose plotuose skirta 36106,00 Eur dydžio parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro 30690,10 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir  Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 5415,90 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos. 
   Įgyvendinus pirmąją paramos dalį 2017 metais, gauta 2272,62 Eur. parama. 2018 metais projektas užbaigiamas.

Projekto vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninis padalinys.