Valdyba

Valdyba yra kolegialus VĮ VMU valdymo organas. Valdyba veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu ir kitais teisės aktais.

 

Įmonės valdyba pagal Įmonės įstatus atlieka šias funkcijas:

  • nustato Įmonės struktūrą;
  • teikia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai išvadas dėl Įmonės veiklos strategijos projekto, dėl Įmonės paskirstytojo pelno (nuostolių) paskirstymo projekto, dėl Įmonės metinių pajamų ir išlaidų sąmatų, metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, taip pat dėl ataskaitinių finansinių metų Įmonės veiklos ataskaitos;
  • tvirtina Įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles;
  • nustato Įmonės veiklos rodiklius;
  • priima sprendimus dėl Įmonės filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
  • iš anksto pritaria Įmonės pirkimų sandoriams dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo, kurių kiekvieno vertė be pridėtinės vertės mokesčio didesnė kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) Eur, išskyrus atvejus, kai prekės ir paslaugos perkamos iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją;
  • priima sprendimus dėl komitetų valdybos kompetencijai priskirtos veiklos klausimais sudarymo;
  • teikia Įmonės vadovui išvadą dėl vidaus audito funkcijas atliekančio Įmonės struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, skatinimo, pareiginių nuostatų turinio, taip pat dėl atsakomybės jam taikymo už Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme, kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą;
  • atlieka kitas Įstatyme ir Įmonės įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

VĮ VMU valdyba sudaroma 4 metams iš 7 narių: 1 valstybės tarnautojo, 2 darbuotojų atstovų ir 4 nepriklausomų asmenų, atrinktų įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Valdybos narius skiria ir atšaukia Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Kandidatai į Įmonės valdybą turi atitikti įstatyme nustatytus bendruosius ir Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytus specialiuosius reikalavimus. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba.

 

 

Mantas Šukevičius

mantas.sukeviciusvmu.lt

Valdybos narys nuo 2017 12 11 iki  2020 12 17. Nuo 2020 12 17  iki šiol – valdybos pirmininkas.

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys, AB „Detonas“ valdybos pirmininkas ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ stebėtojų tarybos narys, UAB „Victory funds“ direktorius, MB „Buteo invest“ direktorius. M. Šukevičius yra sukaupęs finansų bei rizikų valdymo, įmonių restruktūrizavimo patirties Lietuvos ir tarptautiniuose bankuose bei finansų institucijose. M. Šukevičius baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute yra įgijęs Politikos mokslų bakalauro ir Europos Sąjungos studijų magistro laipsnius.

 

 

Ina Bikuvienė
ina.bikuvienevmu.lt

Valdybos narė nuo 2017 12 11 iki  2018 06 01. Nuo 2018 06 01  iki 2020 12 17 valdybos pirmininkė. Nuo 2020 12 17 – valdybos narė.

Valdybos narė, VĮ VMU darbuotojų atstovė valdyboje, Įmonės GIS ir geodezijos skyriaus, GIS ir kartografijos poskyrio specialistė, Miškotvarkos padalinio darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. Aleksandro Stulginskio Universitete (dabar – Vytauto Didžiojo universitetas) 2012 m. įgijo Miškotyros mokslų daktarės laipsnį.

 

 

Asta Čepienė
asta.cepienevmu.lt

Valdybos narė nuo 2018 05 10

Įmonės darbuotojų atstovė valdyboje, VĮ VMU Kazlų Rūdos regioninio padalinio personalo specialistė, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Valdybos ir Tarybos narė. A. Čepienė 1986 m. įgijo ekonomisto-organizatoriaus išsilavinimą Lietuvos Žemės ūkio akademijoje (dabar – Vytauto Didžiojo universitetas), 1994-1996 m. tobulino lyderystės įgūdžius tarptautiniuose kursuose Danijoje. A. Čepienė yra Lietuvos miškininkų sąjungos ir Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ narė, dalyvauja kitų visuomeninių organizacijų, veikiančių žmogaus teisių gynimo srityje, veikloje.

 

 

Normantas Marius Dvareckas
marius.dvareckasvmu.lt

Valdybos narys nuo 2018 05 10

Nepriklausomas valdybos narys, UAB „Valstybės investicijų valdymo agentūra“ valdybos pirmininkas, įmonių jungimosi ir įsigijimo konsultacijų UAB „Ad ventum“ steigėjas ir vadovas, Inovacijų fondo prie Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdančiosios agentūros (CINEA) Briuselyje ekspertas. N. M. Dvareckas yra sukaupęs įmonių valdysenos patirties eidamas nepriklausomo valdybos nario pareigas strateginės svarbos valstybės įmonėse „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ ir „Oro navigacija“, privataus kapitalo investicijų bendrovėje „Avestis“. N. M. Dvareckas baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, vadybos magistro laipsnį įgijo ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, kvalifikaciją kėlė vadovams skirtuose įmonių įsigijimo ir jungimosi kursuose London Business School Didžiojoje Britanijoje.

 

 

Gediminas Jasinevičius
gediminas.jasineviciusvmu.lt

Valdybos narys nuo 2017-12-11. Nuo 2018 01 04 iki 2018 03 02 valdybos pirmininkas.

Nepriklausomas valdybos narys, Europos miškų instituto Bioekonomikos tyrimų grupės tyrėjas. G. Jasinevičius baigė Lietuvos žemės ūkio universitetą (dabar – Vytauto Didžiojo universitetas), Švedijos žemės ūkio universitete baigė magistro studijas, Rytų Suomijos universitete įgijo aplinkos politikos daktaro laipsnį.

 

 

Alditas Saulius
alditas.sauliusvmu.lt

Valdybos narys nuo 2017 12 11.

Nepriklausomas valdybos narys, UAB „Invega“ valdybos pirmininkas, AB „Lietuvos paštas“ valdybos narys, sukaupęs daugiau kaip 20 metų darbo patirties Lietuvos banke ir komerciniuose bankuose, stambių įmonių, tokių kaip „Lietuvos geležinkeliai“, valdybose. A. Saulius baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos verslo valdymo magistro laipsnį.

 

Vilija Augutavičienė
vilija.augutavicienevmu.lt

Valdybos narė nuo 2021 04 13

Klimato politikos grupės vadovė Aplinkos ministerijoje. V. Augutavičienė turi ilgametę vadovavimo ir ekspertinę patirtį formuojant ir įgyvendinat aplinkos apsaugos, darnaus vystymosi ir klimato kaitos valdymo nacionalinę ir tarptautinę politiką. V.Augutavičienė darbą valstybės tarnyboje pradėjo Miškų ūkio ministerijoje, vėliau dirbo Generalinėje miškų urėdijoje ir Miškų ir saugomų teritorijų departamente. Aplinkos ministerijoje vadovavo Aplinkos strategijos departamentui, Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamentui, kuravo aplinkosauginių mokesčių, strateginio planavimo, įmonių ir turto valdymo, ES ir tarptautinių ryšių klausimus, ėjo ministerijos kanclerės pareigas.