Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų konferencijoje pritarta naujajai kolektyvinei sutarčiai

Naujienos

   VĮ Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų konferencijoje, kuri vyko š. m. sausio 18 d. Girionyse, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos salėje, balsavimo būdu pritarta naujajai kolektyvinei sutarčiai. Su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe sudaryta sutartis galios ketverius metus visiems bendrovės darbuotojams, nepriklausomai nuo jų narystės profesinėse sąjungose.
   Su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe kolektyvinė sutartis, derinta apie pusę metų, pasirašyta 2018 m. gruodžio 27 d. Darbuotojų konferencijoje vyko balsavimas dėl visuotino kolektyvinės sutarties įsigaliojimo ir taikymo visiems bendrovės darbuotojams. Į konferenciją užsiregistravo 130 delegatų – kiekvienam iš 26 šalies regioninių padalinių atstovavo po 5 darbuotojus, kuriuos padaliniai išsirinko balsavimo būdu, taip pat administracijos atstovai.
   Konferencijos metu Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas pristatė pagrindinius kolektyvinės sutarties, su kuria darbuotojai buvo susipažinę iš anksto, akcentus ir įsipareigojimus iš darbdavio pusės, vėliau vyko klausimų-atsakymų sesija bei balsavimas. 114 delegatų balsavo už kolektyvinės sutarties taikymą visiems įmonės darbuotojams, 9 buvo prieš, o 7 susilaikė.
   „Iki 2018 m. sausio 8 d., kai įsikūrė Valstybinių miškų urėdija, skirtingos urėdijos turėjo skirtingas darbuotojams atstovaujančias profsąjungas ir net 39 skirtingas kolektyvines sutartis. Norėjome turėti vieną kolektyvinę sutartį, galiojančią visai įmonei, ir su vienodomis sąlygomis, nepriklausomai nuo to, kuriame regione darbuotojai dirba ar kuriai profsąjungai priklauso. Su Jungtine profesinių sąjungų atstovybe diskutavome daugiau negu pusmetį, tačiau to nevadinčiau derybomis. Tai – susitarimas. Čia nėra pralaimėtojų: abi pusės stengėmės suteikti įmonės darbuotojams kuo daugiau papildomų garantijų, naudų ir stabilumo“, – sakė  M. Pulkauninkas.
   Sutartyje įtvirtinti abipusiai darbdavio ir darbuotojų įsipareigojimai, papildomos darbuotojų skatinimo priemonės, taip pat laiko apskaitos, darbo stažo skaičiavimas, papildomos atostogos ir pan.
   „Kai kurias anksčiau galiojusias sąlygas palikome, kai kurias nusprendėme išbraukti. Pavyzdžiui, abipusiai sutarėme, kad bus panaikintos išmokos darbuotojo jubiliejaus ar didžiųjų metų švenčių progomis, nes jos nesusijusios su darbuotojo indėliu į įmonės gerovę ir profesine pažanga. Jas pakeitė kitos skatinamosios priemonės, tokios kaip išmokos už darbo stažą, mokslo atostogų apmokėjimas ar kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensavimas“, – teigė Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės pirmininko pavaduotojas Juozas Ūsas.
   Kolektyvinėje sutartyje patikslintos darbo sutarties keitimo bei nutraukimo sąlygos, apmokėjimas už viršvalandžius ir didesnį darbo krūvį, darbuotojų sveikatos ir kritinių ligų atvejų draudimas, mokslo ir studijų atostogos. Sutartyje taip pat susitarta dėl tam tikrais atvejais darbuotojams skiriamų papildomų apmokamų atostogų dienų bei  išmokos dėl ypatingų asmeninių įvykių, tokių kaip vaiko gimimo ar artimo šeimos nario netektis.
   Įmonėje netrukus įsigalios nauja darbo užmokesčio sistema, kurios tikslas – vienodos, skaidrios ir sąžiningos darbo apmokėjimo taisyklės visiems darbuotojams ir vienodas bazinis atlyginimas už tą patį darbą. Ji įsigalios, kai tik jai pritars Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė ir įmonės valdyba.
   Kolektyvinėje sutartyje taip pat sutarta dėl įmonės pelno rezervo darbuotojų kultūriniams, sporto ir ugdymo tikslams, paskirstant Valstybinių miškų urėdijos praėjusių finansinių metų paskirstytiną pelną (nuostolį) Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nustatyta tvarka.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.
   Šiuo metu vienas pagrindinių Valstybinių miškų urėdijos veiklos prioritetų – sėkmingai užbaigti valstybinių miškų valdymo konsolidaciją, apjungti įmonės padalinių bendrąsias administracines funkcijas, centralizuoti miškininkystės, medienos ruošos ir prekybos funkcijas.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija