Vidinių pranešimų kanalas

skirtas pranešimus teikiantiems neanoniminiams asmenims, kuriuos sieja ar siejo darbo ar kiti teisiniai santykiai su VMU

 


 Pranešėjais gali būti:
 1) VĮ Valstybinių miškų urėdijos esami ir buvę darbuotojai;
 2) asmenys, kuriuos su VĮ Valstybinių miškų urėdija sieja arba siejo sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, paslaugų teikimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

 

 Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
 1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2) pavojaus aplinkai;
 3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4) neteisėtos veiklos finansavimo;
 5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6) neteisėtu būdu įgyto turto;
 7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8) kitų pažeidimų.

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi save identifikuoti ir informaciją pateikti gali vienu iš šių būdų:
 1)  tiesiogiai kompetentingam subjektui – VMU Prevencijos skyriui, atvykus į šį skyrių adresu: Savanorių pr. 176, Vilnius);
 2)  el. paštu vidiniaipranesimaivmu.lt (nagrinėja Prevencijos skyrius).

 Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą arba laisva forma.

Asmuo pranešimą apie pažeidimą VMU taip pat gali pateikti tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kuri pagal Įstatymą laikoma kompetentinga institucija arba pateikti pranešimą viešai.

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
 Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
 1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

Informuojame, jog asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.  Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

 

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.