Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamais rengti Ignalinos ir Švenčionėlių vidinės miškotvarkos projektais

Vidinės miškotvarkos projektai

Baigiami rengti VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Ignalinos ir Švenčionėlių regioninių padalinių administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projektai. Visi norintieji gali susipažinti su šiais projektais, sudalyvauti viešuose susirinkimuose ir pateikti pastabas bei siūlymus. Pastabas ir siūlymus projektų rengėjams bus galima teikti visą projekto laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

 

Atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje ir nesant galimybės vykdyti fizinio susirinkimo, vidinės miškotvarkos projektų vieši svarstymai vyks nuotoliniu būdu (vaizdo transliacija internetu). VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Švenčionėlių regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto viešas svarstymas vyks š. m. gruodžio 10 d. 10:30 val. (prisijungimas prie Švenčionėlių VMP viešo svarstymo). VĮ Valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų Ignalinos regioninio padalinio administruojamų miškų vidinės miškotvarkos projekto viešas svarstymas vyks š. m. gruodžio 11 d. 10:30 val. (prisijungimas prie Ignalinos VMP viešo svarstymo). Viešuose svarstymuose bus pristatomos dešimtmečiui suprojektuotos ūkinės priemonės: rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių priemonių planai, pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys. Projektus rengia Valstybinių miškų urėdijos Miškotvarkos skyrius.

 

Skelbimai apie parengtus šių regioninių padalinių projektus skelbiami Valstybinių miškų urėdijos interneto tinklalapyje www.vivmu.lt ir vietinėje spaudoje. Suinteresuoti asmenys gali teirautis apie projektą arba teikti savo pastabas ir pasiūlymus – tą padaryti galima iki viešo svarstymo ir jo metu.

 

Pasibaigus viešam svarstymui, apsvarstyti valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai kartu su recenzija ir viešo svarstymo išvadomis bei pasiūlymais teikiami derinti Valstybinei miškų tarnybai: tikrinamas suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, jų atitikimas teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose teritorijose ir kita. Projektai gali būti tikslinami atsižvelgiant į viešo svarstymo metu išsakytas pagrįstas pastabas ir siūlymus, kurie neprieštarauja teisės aktams.

 

Galutinai suderintus valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus tvirtina Valstybinės miškų tarnybos direktorius. Valstybinė miškų tarnyba registruoja valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus Valstybės miškų kadastre.

 

Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektuose teikiama miško ūkinės veiklos bei miško išteklių rodiklių analizė, taip pat – ūkinių priemonių miško ištekliams naudoti, atkurti ir gerinti, projektavimas, įskaitant jaunuolynų ugdymą, sėklinių miško bazių plėtrą, sanitarinę ir priešgaisrinę miško apsaugą, miško kelių tiesimą, saugomų teritorijų ir rūšių apsaugos tvarkymo priemones, rekreacines ir socialines miško funkcijas.

 

Informacinis pranešimas apie rengiamą Ignalinos regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą

Informacinis pranešimas apie rengiamą Švenčionėlių regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą