Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamais ruošti Biržų, Rokiškio, Panevėžio ir Joniškio vidinės miškotvarkos projektais

Naujienos

   Keturių VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių – Biržų, Rokiškio, Panevėžio ir Joniškio –  patikėjimo teise valdomiems valstybiniams miškams baigiami ruošti vidinės miškotvarkos projektai. Sudalyvauti viešuose susirinkimuose ir susipažinti su jais gali visi norintieji: pastabas ir siūlymus projektų rengėjams bus galima teikti visą projekto laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.
   Vieši susirinkimai š. m. kovo 26 d. bus organizuojami Biržuose, kovo 27 d. – Panevėžyje ir Rokiškyje, o kovo 28 d. – Joniškyje. Viešuose susirinkimuose bus pristatomos dešimtmečiui suprojektuotos ūkinės priemonės: rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių priemonių planai, pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys. Projektus rengia Valstybinių miškų urėdijos Miškotvarkos skyrius.
   „Skelbimai apie parengtus šių regioninių padalinių projektus skelbiami Valstybinių miškų urėdijos interneto tinklalapyje www.vivmu.lt ir vietinėje spaudoje. Suinteresuoti asmenys gali teirautis apie projektą arba teikti savo pastabas ir pasiūlymus – tą padaryti galima iki viešo svarstymo ir jo metu“, – sako laikinai Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojo miškotvarkai pareigas einantis Martas Lynikas.
   Pasibaigus viešam svarstymui, apsvarstyti valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai kartu su recenzija ir viešo svarstymo išvadomis ir pasiūlymais teikiami derinti Valstybinei miškų tarnybai: tikrinamas suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, jų atitikimas teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose teritorijose ir kita. Projektai gali būti tikslinami  atsižvelgiant į viešo svarstymo metu išsakytas pagrįstas pastabas ir siūlymus, kurie neprieštarauja teisės aktams.
   Galutinai suderintus valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus tvirtina LR Aplinkos ministras. Valstybinė miškų tarnyba registruoja valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus Valstybės miškų kadastre.
   Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektuose teikiama miško ūkinės veiklos bei miško išteklių rodiklių analizė, taip pat – ūkinių priemonių miško ištekliams naudoti, atkurti ir gerinti, projektavimas, įskaitant jaunuolynų ugdymą, sėklinių miško bazių plėtrą, sanitarinę ir priešgaisrinę miško apsaugą, miško kelių tiesimą, saugomų teritorijų ir rūšių apsaugos tvarkymo priemones, rekreacines ir socialines miško funkcijas.
   Valstybinių miškų urėdija vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą ir yra svarbi šalies miškų ūkio sektoriaus plėtros dalyvė. Įmonė rūpinasi šalies miškingumu, diegia pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūri valstybiniuose ir privačiuose miškuose esančius kelius ir saugo miškus nuo gaisrų.

Informacinis pranešimas apie rengiamą Panevėžio regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą

Informacinis pranešimas apie rengiamą Joniškio regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą

Informacinis pranešimas apie rengiamą Biržų regioninio padalinio vidinės miškotvarkos projektą

VĮ Valstybinių miškų urėdijos informacija